2009

26.12. 2009 o 18 hod.

- Mestské kultúrne stredisko Brezno: F.Urbánek: Pani richtárka
(tradičné svätoštefanské predstavenie, vstupné dobrovoľné - minimálne však jedno euro)
18. október 2009
- Kultúrny dom Závadka n/Hronom - F. Urbánek: Pani richtárka
16. október 2009
- Mestské kultúrne stredisko Nová Baňa - F. Urbánek : Pani richtárka
3. -6. september 2009
- Dni slovenskej kultúry Rijeka (Chorvátsko) - F.Urbánek: Pani richtárka
29. august 2009 
- Mestské kultúrne stredisko Brezno - F.Urbánek: Pani richtárka
 
30. júl - 1. august 2009
- Gorazdov Močenok - F.Švantner: Kňaz

13. jún 2009 - Tlmačské činohranie (celoslovenská súťažná prehliadka ochotníckych divadiel - F.Švantner: Kňaz

27. máj 2009 o 19. hod. - Mestské kultúrne stredisko Brezno - F.Švantner: Kňaz

22. - 25. apríl 2009 - Palárikova Raková Čadca - F.Švnantner: Kňaz

16. - 18. apríl 2009 - Krajská prehliadka Revúca - F.Švantner: Kňaz

25. - 27. marec 2009 - zahraničný zájazd: Békéscaba, Sarvaš (Maďarsko) - F.Švantner: Kňaz

18:00 predstavenie v Békéscabe

18:30 predstavenie v Sarvaši

18. marec 2009 - Mestský dom kultúry Tisovec - F.Švantner: Kňaz

9:30 školské predstavenie Evanjelické gymnázium

11:00 školské predstavenie Stredná priemyselná škola

17. marec 2009 - Mestský dom kultúry Brezno - F.Švantner: Kňaz

o 9 hod.- školské predstavenie ( Stredná priemyselná škola)

o 11 hod. - školské predstavenie (Hotelová akadémia)

6. február 2009 - Mestský dom kultúry Brezno - F.Švantner: Kňaz

o 8 hod. - školské predstavenie (Gymnázium)

o 19 hod. - predstavenie pre verejnosť

16. januára 2009 - Mestský dom kultúry Brezno - F.Švantner: Kňaz (réžia Ľ.Majera)

v doobedňajších hodinách organizované predstavenie pre školy (upresníme)

o 19 hod. predstavenie pre verejnosť
 

Stručne o valnom zhromaždení DSJCH
26.04.2009

Krátka rekapitulácia činnosti súboru za roky 2004-2008:

mottom našej práce pre spomínané roky bolo "pripravme podmienky a dajme šancu mladým  -  smutné: pre absolútny nezáujem detí sa musela ukončiť činnosť Detského divadelného štúdia, hoci podmienky v spolupráci s Centrom voľného s medzičasu boli na veľmi dobrej úrovni...  ;potešiteľné: po rokoch stagnácie začalo opäť pracovať Štúdio mladých pri DSJCH a CVČ - to pripravilo v tomto období jednu inscenáciu, členovia sú aktívni pri príprave divadelného festivalu, na podujatiach svojich škôl, či podujatiach mesta, v súčastnom období pripravujú novú premiéru, potešiteľné je, že ide o projekt vlastného kolektívneho autotského divadla...;
súbor pripravil a realizoval autorské projekty M.Frgolcovej a J.Prepletaného,  dve premiéry v réžii dr. Jána Sládečka a tretiu v réžii prof. Ľuboslava Majeru;
súbor v tomto období "dokázal" vyhrať všetky divadelné festivaly - Tajovského divadelné dni 2x, Krajskú prehliadku v Revúcej - 2x, Palárikovu Rakovú v Čadci - 2x, Celoštátnu prehliadku v Tlmačoch - 2x, zúčastniť sa na Scénickej žatve v Martine - 2x, na Jurkovičovej Aničke získal neoficiálne druhé miesto a štyri individuálne ocenenia;
absolvoval 5 zahraničných zájazdov, z toho tri krát na uznávaných medzinárodných divadelných festivaloch;
Bodkou bolo úspešné hosťovanie na doskách SND v Bratislave v projekte Doma v národnom;
za prácu v oblasti ochotníckeho divadla boli ocenení Cenou Jozefa Kronera pani Klára Roštárová a Ladislav Vagaday;
samostatnou kapitolou činnosti súboru je angažovanosť  a spoluorganizátorstvo pri poriadní inšpiratívneho divadelného festivalu s medzinárodnou účasťou DIVADELNÁ  CHALUPKA, ktorý sa vyprofiloval na podujatie, o ktoré je záujem.

Nový výbor DSJCH

bude v nasledujúcom štvorročnom období pracovať v tomto zložení:
Ladislav Vagaday - predseda, Ing. Milan Kotoč, Gabriel Obernauer, Mária Frgolcová, Veronika Cerovská, Denisa Hlásna a Zuzana Bódiová - členovia, Ing. Božena Megerssová, Mária Kotočová a Soňa Lacková - revízna komisia.

Koncepcia práce DSJCH pre roky 2009-2013

prpraviť výhľadový dramaturgický plán do roku 2013, ktorý by mal rešpektovať 90. výročie založenia súboru;
rozšíriť a stabilizovať členskú základňu a vytvárať pre členov podmienky pre napĺňanie ich tvorivých schopností;
pravidelne umožňovať členom v rámci finančných možností návštevu divadelných festivalov, tvorivých dielní, významných podujatí, atď.;
koncepčne a cieľavedomo riešiť spoluprácu s orgánmi štátnej správy a miesntej samosprávy;
podrobne rozpracovať na každý kalendárny rok finančné krytie nákladov na činnosť DSJCH - zamerať sa na možnosť čerpania finančných prostriedkov z grantov, nadácií, medzinárodných fondov, sponzorov, atď.;
byť maximálne nápomocnými pri realizácii prestavby židovskej synagógy v prospech vytvorenia alternatívnej divadelnej scény a scény pre Štúdio mladých DSJCH
prehodnotiť a vytvoriť podmienky pre vzájomnú spoluprácu so súbormi z partnerských miest mesta Brezno (Česká republika, Poľsko, Srbsko), s Divadlom VHV v Báčskom Petrovci, Divadlom VERTIGO v Budapešti, Divadlom Janka Čemana v Pivnici - Srbsko;
naďalej spolupracovať s Maticou slovenskou ako kolektívny člen, s Radou pre neprofesionálne divadlo na Slovensku, Národným osvetovým centrom v Bratislave, Stredoslovenským osvetovým strediskom v Banskej Bystrici;
zabezpečiť neustálu informovanosť členskej základe ako aj verejnosti o činnosti súboru prostredníctvom tlače, médií, webovej stránky;

Cestovné správy rok 2009

V chorvátskej Rijeke Pani richtárka očarila.


Pre nás Slovákov je Chorvátsko hlavne v letných mesiacoch druhým domovom pre jeho spojitosť s morom, plážami, oddychom. Pre nás – divadelníkov takmer exotická krajina pre rečovú bariéru. Preto nás veľmi potešilo pozvanie účinkovať na Dňoch slovenskej kultúry v chorvátskej Rijeke v dňoch 3.-6. septembra, ktoré na veľmi dobrej úrovni organizovala Matica slovenská v Rijeke a Zväz Slovákov v Chorvátsku.

Počas troch dní sa na javisku v sále Filodramatiky i priamo v centre Rijeky – pešej zóne vystriedalo množstvo účinkujúcich z celého Chorvátska, ale i priatelia Slováci zo srbského Erdevíku s prekrásnymi piesňami, tancami, ktoré si v pamäti uchovávajú po našich predkoch. Po tri dni rozvoniavala pešia zóna pravými slovenskými haluškami s bryndzou, ktorú sme tak, ako aj korbáčiky, priviezli priamo z Tisovca a samozrejme, že sa zapíjali našim pivom a neodmysliteľnou borovičkou. Výborná bola i haruľa, množstvo domácich koláčov a iných špecialít... Veľa divákov, výborná nálada – vynikajúca propagácia Slovenskej republiky podčiarknutá i prítomnosťou veľvyslanca SR Romana Supeka s manželkou, riaditeľom Krajanského múzea v Bratislave Stanislavom Bajaníkom a celým radom ďalších osobností a novinárov.

Pre nás bolo veľmi príjemné stretnutie s našou rodáčkou – Brezniankou p. Vajsovou, ktorá v Rijeke zakotvila pred tridsiatimi rokmi. Jej manžel bývalý namorník na Slovensko nedopustí a stále naň s láskou spomína. A vôbec sme sa nehanbili za slzy dojatia – veď ony patria k životu, k spomienkam na svoje rodisko.

Náš „divadelný deň“ určili na 4. septembra, kedy sme sa vo večerných hodinách v prekrásnej koncertnej sále Filodramatika predstavili inscenáciou hry F.Urbánka Pani richtárka. Boli sme dosť napätí, veď podľa vyjadrení organizátorov slovenské divadlo v Rijeke bolo po vyše dvadsiatich rokoch a ochotnícke vôbec po prvýkrát. Prvé repliky, prvé nesmelé reakcie, úsmev, drotárska pieseň – aplauz. Chytili sa! Na tvárach hercov vidieť úľavu a s prebiehajúcim dejom to cítime i v preplnenom hľadisku, čo vyústi do vrelého záverečného aplauzu a niekoľkých klaňačiek s úprimným poďakovaním za nevšedný umelecký zážitok. Nás všetkých teší, že referencie o našich vysokých umeleckých kvalitách sme opäť potrvdili na ďalšej zahraničnej „divadelnej štácii“. Je na škodu, že nám organizátori zrušili (z technických dôvodov) predstavenie v Lipovjanoch, kde žije i početná česká komunita. Hádam nabudúce. Máme radosť z toho, že deviaty ročník Dní slovenskej kultúry v chorvátskej Rijeke i našim pričinením (podľa vyjadrení a gratulácií organizátorov) bol doteraz najlepším. Nadobudli sme dobrý pocit, že prostriedky, ktoré náš štát vynakladá cestou Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí so sídlom v Bratislave, sú adresované do správnych rúk a použité naozaj zmysluplne. Ja pevne verím, že jubilejné desiate budú i s našou účasťou (myslím kultúrneho telesa z Brezna).

V nedeľu ráno opúšťame naozaj prekrásne historické mesto Rijeku s pocitom dobre vykonanej práce, nadviazaním nových priateľastiev, pozvánkami i do iných miest (Erdevíčania nám prízvukujú: keď na rok budete v Pivnici, nie že nás obídete?!), ale hlavne s poznaním, že sa sem oplatí ešte vrátiť. Ďakujeme.

Poďakovanie patrí všetkým, ktorí nám pomohli finančne či inak, aby sme tento umelecký zájazd mohli absolvovať.

                                                                                                                                       Ladislav Vagaday, predseda DSJCH

(Fotoreprtáž zo zájazdu nájdete vo fotogalérii.)

CESTOVNÁ  SPRÁVA   Z   CESTY  DO  BÉKESCABY   A   SZARVASU

Dom slovenskej kultúry v Békéscabe


 Plagát pozývajúci aj na naše predstavenie

Na pozvanie Domu slovenskej kultúry v Békéscabe a jeho riaditeľky Aničky Ištvánovej účinkoval Divadelný súbor Jána Chalupku so svojou najnovšou inscenáciou Kňaz 25. marca v Békéscabe a 26. marca v Szarvaši.

Obe predstavenia boli zaradené do celoštátneho maďarského kultúrneho podujatia s názvom JARNÝ   FESTIVAL, v rámci ktorého si jeho organizátori želajú, aby v ňom bola zastúpená aj kultúra menšín. V Békéscabe nášmu predstaveniu predchádzalo otvorenie výstavy Sny o Tatrách amatérskeho fotografa Miroslava Chebena z Ružomberka. Tak na otvorení výstavy ako aj na našom predstavení sa zúčastnil i radca Békéscabianskej samosprávy pán Tamás Herczeg, čím len potvrdil záujem väčšinového národa o život a kultúru slovenskej (v tomto prípade) menšiny.

Na druhý deň sa nás v Sarvaši ujal predseda Slovenskej samosprávy mesta Szarvas pán Tibor Mótyán a na ďalší 27. marca sme s potešením prijali pozvanie riaditeľky Základnej školy v Szarvasi Zuzky Medveďovej - bolo nám cťou v jej prítomnosti byť, a vidieť školu, kde na každom kroku cítiť jej láskyplnú ruku vzácneho človeka a pedagóga.

Obe naše predstavenia, tak v Békéscabe ako i v Szarvasi, napriek našim obavám, či naše predstavenie bude pre tamojších Slovákov zaujímavé a najmä zrozumiteľné svojou myšlienkou, mali veľký úspech a dostalo sa nám vrelého poďakovania tak zo strany organizátorov ako aj zo strany
radových divákov -  mnohým z nich nedalo a prihovárali sa nám a rozprávali sa s nami o predstavení. Nás naviac potešilo, že kvôli nám na predstavenie prišla aj početná skupina Slovákov z Nadlaku.

Hoci medzi Slovákov do okolia Békéscaby chodíme takmer každoročne, čo by napovedalo, že tieto naše cesty nie sú ničím výnimočným a vzácnym, opak je pravdou. Okrem toho, že tamojší Slováci vždy vrelo prijímajú naše predstavenia a tešia sa z nich, sú to pre nás predovšetkým stretnutia s láskavými a úprimnými ľuďmi (ktorých som v tejto krátkej správe vymenovala, ale aj zo všetkými nemenovanými), s ktorými nás spája dlhoročné priateľstvo a náklonnosť, čo predznamenáva, že sa medzi nich vrátime znova a veľmi radi. Kedykoľvek.
 
Anička Ištvánová (prvá sprava) a ja 25. septembra l983 a 26. marca 2009.                                                                                                                                                                                                                                                                                   Mária  Frgolcová